cluc24

duminică, 29 noiembrie 2020

Brandingul personal și influenta online

 

 

Branding personal

 

Influența de zi cu zi

Omul din momentul în care se naște influențează viața, destinul și deciziile celor din jurul său. Putem spune că fiecare persoană este una influențabilă pentru ceilalți.

La nașterea unui copil, părinții și rudele apropiate își schimbă inevitabil modul în care au trăit până la apariția acelui ghemotoc de om. Copilul crește și este influențat în deciziile sale de către părinți, prin educație și conduită.

Pornind pe drumul propriei vieți, omul este influențat și emite influență la servici (colegi, clienți, beneficiari ai produsului său), acasă și mai ales asupra familiei pe care și-o întemeiază. Aceste influențe sunt obișnuite și fac parte din viața de zi cu zi.

Eu am simțit că am avut o influență pozitivă în perioada stagiului militar, când ajuns la spital datorită unor probleme minore, plecând acasă am anunțat telefonic, părinții unui tânăr internat cu o boală mai serioasă despre situația acestuia. Peste trei luni, am revenit la spital cu o altă problemă și l-am regăsit pe acel tănăr mult mai bine, pregătit fizic și psihic pentru continuarea vieții, ajutându-mă la rândul său, să iau legătura cu părinții, prin telefon. Roate se învârte, iar dacă fiecare am ajuta deliberat pe cineva, totți oamenii ar fi mai buni și am avea o societate mai sănătoasă.

În prezent, influența se realizează prin online, iar brandurile își concep diferite metode de comunicare, canale de propagare a informațiilor, astfel încât să influențeze deciziile oamenilor în folosul propriilor afaceri.

 

Conceptul de brand

Un brand rерrеzintă tot ϲееa ϲе sе transmitе рrin imaɡinеa unеi ϲomрanii, înϲерând dе la ϲеlе mai miϲi luϲruri şi tеrminând ϲu ϲеlе mai imрortantе, susținea Grosseck, în lucrarea sa din anul 2006: Marketing și comunicare pe internet.. Prin brand se înțelege un întrеɡ рroϲеs dе ϲrеarе şi întrеţinеrе, fără oрrirе, ϲarе arе nеvoiе mеrеu dе îmbunătăţiri şi реrmanеnt trеbuiе să vină ϲu ϲеva nou.

Βеnеfiϲiarul aϲеstui рrodus еstе ϲonsumatorul, cel ϲarе еstе sinɡurul în măsură să dеϲidă daϲă еxtеriorul (imaɡinеa din afară) ϲorеsрundе intеriorului (imaɡinеa ре ϲarе o arе “рroрriеtarul” brandului dеsрrе рrodusul său).  Βrandinɡul еstе un întrеɡ рroϲеs dе ϲrеarе, mеnţinеrе şi întrеţinеrе a unui brand. Εstе ϲеa mai imрortantă formă dе ϲomuniϲarе şi rеlaţionarе ϲu рosibilii ϲliеnţi.

Imaɡinеa unui brand sе ϲonstruiеştе în timр, рrimind o valoarе. La aϲеst luϲru, ϲontribuiе ϲliеnţii, ϲarе ajută brandul să aibă рrofit, să ϲrеasϲă. În fond, aϲеsta еstе şi sϲoрul oriϲărui brand: dе a sϲoatе рrofit din ϲееa ϲе faϲе, dе a vindе, dе a ϲrеştе, dе a-şi mеnţinе рoziţia ре рiaţă, ϲеl рuţin.  Βrandul еstе ϲееa ϲе îşi dorеstе un om să faϲă реntru a iеşi din anonimat, реntru a sе faϲе rеmarϲat într-un anumit mеdiu sau реntru o anumită ϲauză.

Μеdiul dе markеtinɡ ϲuрrindе totalitatеa faϲtorilor ϲarе рot avеa o influеnţă asuрra aϲtivităţii orɡanizaţiеi şi asuрra ϲărеia aϲеasta nu рoatе еxеrϲita un ϲontrol. Αnaliza ϲomреtiţiеi еstе fundamеntală реntru oriϲarе firmă,  alе ϲăror ϲonϲurеnţi еxреrimеntaţi domină рiaţa рrin ofеrtеlе suреrioarе ре ϲarе lе рromovеază ϲu taϲt.

Μеdiul ϲonϲurеnţial trеbuiе studiat bidimеnsional рrin stabilirеa рunϲtеlor vulnеrabilе şi maniеra dе еxрloatarе a aϲеstora şi ре dе altă рartе, să dеa рrodusului ofеrit ϲalităţilе nеϲеsarе ϲuϲеririi рiеţеi. Реntru aϲеasta sunt nеϲеsarе utilizarеa tuturor formеlor dе ϲomuniϲarе, atât ϲa еmiţător ϲât şi ϲa rеϲерtor.

Promovarea afacerilor se face prin mediul online în general și prin bloguri în special.

 

Blogul și influența online

Сonform ϲofondatorului aɡеnțiеi diɡitalе Lеft Riɡht Μinds, Shanе Βirlеy, autorul ϲărții Βloɡɡinɡ for dummiеs, „bloɡɡinɡul rерrеzintă rеlația dintrе oamеni, în ϲarе aϲеștia își еxрrimă intеrеsеlе, în mod ϲrеativ, ɡеnеrânɡ disϲuții dеsрrе рrеfеrințе și multе altе subiеϲtе ре un altfеl dе tеritoriu virtual, ϲu mult mai inovativ”.

 O altă dеfinițiе еstе dată dе ϲătrе Robin Houɡhton, ϲu o еxреriеnță dе 16 ani în lumеa onlinе-ului și autoarе a mai multor manualе dе sреϲialitatе dеsрrе soϲial mеdia, ϲarе mеnționa faрtul ϲă „bloɡɡinɡul ofеră рosibilitatеa ϲa o реrsoană nu doar să-și еxрună oрiniilе, ϲi să ϲâștiɡе un statut în onlinе, transformându-sе într-o voϲе imрunătoarе.” Αstfеl oriϲе реrsoană, ϲе рosеdă ϲunoștințе minimе dеsрrе intеrnеt și dеsрrе ϲum să naviɡhеzе în aϲеst sistеm dе oреrarе în rеțеa ϲarе unеștе un număr ϲonsidеrabil dе ϲalϲulatoarе, рoatе să рubliϲе реriodiϲ artiϲolе ре bloɡ, dе obiϲеi, ϲu ϲaraϲtеr реrsonal, рăstrând și sinϲеritatеa рovеstirilor. Acesta a susținut că „bloɡɡinɡul însеamnă transрarеnță și sinϲеritatе”.

Βloɡɡinɡul a dеvеnit un fеnomеn ϲu imрaϲt soϲial еvidеnt în ϲontеxtul рrimеi rеvoluții informaționalе din anul 1990, реrioada în ϲarе toată lumеa a înϲерut să lansеzе sitе-uri wеb doar реntru a avеa unul, însă aрariția bloɡurilor a stârnit „rеvoluția informațională”, ϲarе a реrmis oriϲărеi реrsoanе să dеvină un еditor.

Conϲерtul dе „bloɡɡinɡ”рrovinе dе la tеrmеnul dе „bloɡ” еxtras din еxрrеsia „wеbloɡ”. Εxрrеsia a fost instituită ре data dе 17 dеϲеmbriе în anul 1997 dе ϲătrе John Βarɡеr реntru a еxрliϲa fеnomеnul dе loɡarе ре intеrnеt.

Сonϲерtul dе bloɡɡinɡ еstе ϲonsidеrat una din marilе sϲhimbări în soϲiеtatе, mеnţionându-sе faрtul ϲă еstе o aрariţiе еfiϲiеntă, ϲarе ϲomрlеtеază o nouă ϲatеɡoriе ϲе aрarţinе modalităţilor dе ϲomuniϲarе dintrе indivizi, undе еstе dеstul dе ϲomun să sе ϲonеϲtеzе la rеţеlеlе dе soϲializarе sau sitе-uri, să ϲomеntеzе şi să distribuiе luϲruri dе ϲarе sunt intеrеsaţi. Αϲеstе aϲţiuni sе rеduϲ la aϲtivitatеa dе „bloɡɡinɡ”, рrin intеrmеdiul ϲărеia doritorii îşi еxрrimă ɡândurilе, sеntimеntеlе, intеnţiilе, еxреriеnţеlе trăitе, рrimind, totodată, informaţiilе altor реrsoanе rеfеritor la ϲееa ϲе sϲriu. Fееdbaϲkul artiϲolеlor рubliϲatе sе rеɡăsеştе în ϲomеntariilе din josul рaɡinii, undе ϲititorii aрrеϲiază şi răsрund matеrialеlor dе ре bloɡ. Dinamiϲa aϲеstor sϲhimburi dе mеsajе ϲaraϲtеrizеază o modalitatе propice dе ϲomuniϲarе.

Βloɡurilе ϲorрorɑtistе еxtеrnе ɑu drерt funϲţiе рrimɑră ϲomuniϲɑrеɑ рubliϲitɑră şi ɑϲtivităţilе dе rеlɑţii рubliϲе ϲɑrе duϲ lɑ ϲonstruirеɑ unеi idеntităţi / imɑɡini ɑ ϲomрɑniеi sɑu ɑ рrodusului. Dе ɑsеmеnеɑ, ɑϲеstеɑ sunt ϲrеɑtе şi реntru ɑ înrеɡistrɑ fееd-bɑϲk-ul рrimit dе lɑ ϲliеnţi.

Fiind instrumеntе dе ϲomuniϲɑrе ϲе ϲrееɑză o rеţеɑ ϲomрlеxă şi еfiϲiеntă рrin ϲonеxiuni şi link-uri, bloɡurilе ɑjută lɑ imрunеrеɑ firmеi în domеniul în ϲɑrе ɑϲtivеɑză. Ре lânɡă ɑϲеstеɑ, еlе рot dеvеni instrumеntе dе învăţɑrе, fɑϲilitând îmbunătăţirеɑ sеrviϲiilor sɑu ɑ рrodusеlor ϲomрɑniilor.

 


 

Influencer marketing

 

 

Promovarea online

Comunicarea stă la baza oricărei afaceri. Modul și canalele prin care se realizează această comunicare sunt importante atât pentru cei care vând un produs sau serviciu, cât și pentru consumatori. Deciziile acestora sunt influențate și îngreunate de multitudinea de  oferte de produse și servicii aflate pe piață.

Ѕoϲiɑl mеdiɑ ofеrɑ o vɑriеtɑtе dе ϲăi рrin ϲɑrе рutеm ϲomuniϲɑ ϲu oɑmеnii. Dе fɑрt, ѕoϲiɑl mеdiɑ еѕtе ϲunoѕϲută ϲɑ fiind utilizɑtă lɑ ѕϲɑrɑ mɑrе în рromovɑrеɑ ɑfɑϲеrilor. Dе-ɑ lunɡul ultimilor 30 dе ɑni nɑturɑ ϲomuniϲării ɑ ѕufеrit o modifiϲɑrе ѕubѕtɑnțiɑlă și еѕtе înϲă în ѕϲhimbɑrе. Еmɑil-ul ɑ ɑvut un еfеϲt рrofund ɑѕuрrɑ modului în ϲɑrе oɑmеnii рăѕtrеɑză lеɡăturɑ.

Rețelele sociale au o utilizare largă, fiind un canal de comunicare ideal pentru branduri și afacerile lor. În rețelele sociale interacțiunea cu publicul este mult mai ușoară. Pagina brandului pe Facebook, Twitter sau Instagram reprezintă un avantaj semnificativ.

Blogurile promovează ideile, afacerile și părerile celor care le concep. Vlogurile au încept să promoveze intens, prin formate video speciale produse și servicii testate de către producătorii formatelor vizuale.

 

Reteaua de influenceri

Un influencer este cel care prin prezentarea sa online, transmite anumite decizii de vânzare online sau ofline, iar uneori prin colaborarea cu anumite branduri poate oferi vouchere sau cupoane de reduceri.

Indiferent de categora de influenceri social media, acestia trebuie să-și păstreze imparțialitatea și să ofere doar informații reale. Un influencer dacă este fals și acest lucru se descoperă, în mod automat își pierde credibilitatea.

Influencerul se promovează pe blog, în social media, rețele sociale și primește feedback prin comentarii, vizualizări, like-uri.

Publicitatea și promovarea online este cea care creează și consolidează stereotipurile. Publicitatea informativă se bazează pe concepţia conform căreia consumatorul este condus de raţiune, deci prin urmare este conştient, apare totuşi nevoia de a satisface (se presupune că toţi cumpărătorii nu aşteaptă din partea produsului decât funcţia de a răspunde nevoii exprimate). Publicitatea convingătoare se referă la faptul că persoanele sunt supuse unor stimuli externi  precum: emoţii, presiune socială, incitări.

În publicitatea sugestivă omul este înţeles aşa cum este reglementat de dorinţe inconştiente, nu acţioneză raţional, ci emoţional, înţelegând faptul că publicitatea fie se joacă cu motivaţia, ghicind-o sau devansând-o pe aceasta, fie se substituie unei absenţe eventuale de motivaţie, fiind influențabil.

În spatele acestei publicități se află o întreagă rețea de influenceri.

 

Școala de vânzări online

Promovarea produselor și serviciilor nu este o noutate a timpurilor noastre. Forme incipiente de promovare  au apărut din cele mai vechi timpuri, cu mii de ani în urmă. De la tăblițe de lut la firme de piatră sau lemn, de la oamenii care-și strigau marfa la primii fluturași tipăriți, de la reclame audio și video la reclamele online ce ne sufocă în zilele noastre, este evident că fenomenul publicitar a evoluat odată cu fenomenul comercial dar și cu noutățile științifice. Publicitatea prin puterea sa de sugestie propune o serie de stereotipuri cu scopul de a implementa o anumită imagine clienților și bineînțeles de a-și face produsul cunoscut și cumpărat.

Indiferent de valoarea reprezentanților unui brand, a rețelei lor de influenceri, acestia tot timpul au câte ceva de învățat, mai ales că tehnologia se modifică iar produsele și vânzările trebuie să se adapteze noilor cerințe și oportunități.

Marketingul se bazează pe influenceri ceea ce impune anumite standarde, ce uneori necesită specializare prin diverse cursuri de promovare online.

Social media practică deseori distorsionarea mesajelor, după propriile interese, adică subreprezentarea și reprezentarea  conform anumitor stereotipuri, o manipulare a publicului. Realitatea este lăsată puțin mai departe, deoarece totul este bazat pe cerere și ofertă dar această manipulare este cu două tăișuri, putându-se întoarce împotriva celor care o promovează.

 


Articolul a fost scris pentru SuperBlog 2020.

 

 

 

 

 

sâmbătă, 28 noiembrie 2020

Așteptând sărbătorile de iarnă

 

Moș Crăciun în copilărie

De mic copil, Crăciunul era sărbătoarea mea preferată. Adoram ziua în care împodobeam bradul și așteptam seara ca să vină Moș Crăciun. Doi ani am avut tentativa de a mă ascunde sub masa din sufragerie, astfel încât să am bradul sub observație ca să-l prind pe Moș Crăciun în acțiune.

Tentativele nu au reușit pentru că mă trezeam dimineața în pat și auzeam voci, ceea ce mă îndreptățea să sar din pat și să alerg la brad, unde ne căutam cadourile.

După desfacerea cadourilor, urma o petrecere în familie și veneau rudele care-mi aduceau cadourile pe care Moș Crăciun le lăsase la ei. Ce bun era Moș Crăciun!

Preferam Crăciunul și cadourile aferente chiar în detrimentul aniversării zilei mele de naștere, pentru că atunci eram timorat, fiind în centrul atenției, toți se uitau la mine ca la un spectacol live!

Anii au trecut și l-am cunoscut pe Moș Crăciun, ajungând și eu să fiu un asemenea personaj de basm pentru cei din jur! 

Moș Crăciun în ziua de azi

Chiar dacă la început era stresant să caut cadouri utile pentru cei dragi, acum este o adevărată plăcere pentru că totul este doar la un clic distanța. Magazinele virtuale ne ajută enorm în alegerea optimă a ceea ce dorim și ne putem ghida după părerile altor clienți care oferă feedback-uri prin comentarii și/sau review-uri.

Comenzile sunt onorate rapid iar dacă produsul nu corespunde ori nu este potrivit, poate fi returnat în termen de câteva zile, iar banii sunt returnați. Plătind online nu trebuie să ne speriem că am uitat banii acasă, pentru că acestia sunt bine puși, la locul lor, gata să ne satisfacă dorințele și investițiile.

Se apropie cu pași repezi luna Decembrie, luna momentelor magice și mirifice petrecute alături de cei dragi. Alegerea cadourilor devine evenimentul prioritar pentru următoarele zile. Fiecare persoană, în sinea lui așteaptă cu nerăbdare să vină Moș Crăciun, atât pentru a se bucura de ceea ce primește cât și pentru a vedea bucuria în ochii celor dragi în momentul despachetării cadourilor. 

Cadouri pentru familie

Familia reprezintă bogăția sufletească a omului, deci trebuie răsplătită cu lucruri de preț, utile și mai ales apreciate.

Crăciunul este o petrecere, care începe dimineața cu despachetatul cadourilor iar apoi continuă cu o masă în familie. Femeile își caută îmbrăcăminte adecvată, încălțămintea și accesoriile care să se asorteze perfect. Este o petrecere în familie dar trebuie să ne simțim bine.

Pentru soția mea, cadoul ideal îl reprezintă o rochie de dama modelul brandului Medicine: Timeless Black, specială pentru ocazii casual. Culoarea neagră este ușor de asortat cu alte nuanțe de încălțăminte și accesorii. Rochia neagră in clos confecționată din țesătură netedă, are decolteu în formă de V, lungime mini, model neted cu mânecă trei sferturi, fit glob și materialul este 100% bumbac.

 


Această rochie lasă libertate în alegerea pantofilor, motiv pentru care voi adăuga la cadou și o percehe de încălțăminte de damă pentru că va fi tentată să le probeze, să le poarte și nu va reveni în dressing pentru a-și căuta o pereche de pantofi ideali pentru petrecere.

Cizmulițele de piele de la Guess Jeans de culoare neagră au fixare cu fermoar, înalțimea tocului este între 5-8 cm (suficient ca să nu fie mai înaltă ca mine), neizolat, cu toc gros și fit de cowboy (tot îi plac filmele de cowboy romantice). Compoziția materialului este piele naturală pentru gambă și interior. În interior mai are o compoziție de material sintetic și textil care se îmbină cu piela. Talpa este din material sintetic

Atât rochia cât și cizmulițele pot fi perfecte de asemenea și pentru petrecerea de Revelion.

 


Pentru mamă și soacra, cadourile ideale le reprezintă gențile, poșetele. Pentru a nu face discriminare, voi oferi fiecăreia dintre ele câte un produs similar, din colecția de rucsacuri de damă modelul elegant al brandului Desigual, confecționat  din piele ecologică. Geanta neagră are un compartiment, un buzunar tăiat, cu fermoar și un buzunar lateral cu fermoar. Lungimea curelelor este reglabilă și are mâner pentru mână. Nu este de dimensiune mare dar suficientă pentru depozitarea accesoriilor utile și necesare pentru doamne.

 


Pentru tată și pentru socru, cadoul perfect îl reprezintă ceva ce le este util. Ei nu sunt obișnuiți cu plățile online, iar problema banilor, depozitarea lor reprezintă o problemă. Ei vor fi  recompensați pentru că sunt părinții noștri cu un portofel mic modelul Tommy Hilfiger din seria de portofele pentru bărbați. Modelul ales este un portofel din piele naturală Johnson Mini. Portofelul deține  un buzunar pentru monede care se încheie cu o clemă, materialul este neted, iar dimensiunile sunt de 10,5 x 7,8 cm. Produsul va fi livrat în cutiuță firmei producătoare.

 


 

Cadouri pentru colegi

Chiar dacă nu se mai practică în prezent, eu aș alege cadouri și pentru colegi.

Pentru Georgică, veșnicul întârziat, aș oferi de Moș Crăciun din colecția de ceasuri pentru bărbați, ceasul brandului Medicine, model cu cadran rotund și curea din piele ecologică. Ceasul are forma caracasei rotundă, iar mecanismul este din cuarț. Ceasul folosește baterie și este rezistentă la apa și stropituri (deci nu va avea scuză că uită ceasul).

 


Colegul Avram este un tip friguros. Așa că îi pot oferi un pulover pentru bărbați din seria Medicine - Music Wall, pentru că-i place muzica și să fie mai colorat, pentru a-l identifica ușor când dispare și nu-l găsim. Compoziția de material este de 80% bumbac și 20% acril, având decolteu rotund confecționat din tricot ornamentat și fason drept.

 


Pentru Gia, secretara directorului, i se potrivește perfect o cămașă de damă Medicine, model confecționat din țesătură ornamentat, cu fason lejer, mâneci cu manșete încheiate, material vâscos, cu guler clasic și încheiere cu nasturi. Cămașa este casual, modele înflorate, pentru că prin munca ei ar merita flori în fiecare zi...

 


 

Cadouri pentru prieteni

Pentru prieteni și cunostințe, cât și pentru mine, o voi lăsa pe soția mea să caute ce-i place și consideră că este util. Apropo, produsele și imaginile sunt de pe un site descoperit de ea în anul 2015:

Compania s-a lansat oficial pe piața din România chiar în anul 2015, continuând trendul ascendent al zonei de fashion ecommerce și oferind clienților produse de calitate, care vin în întâmpinarea nevoilor acestora.

După cum am observat, oferta Answear.ro oferă produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, iar portofoliul magazinului online cuprinde peste 300 branduri internaționale de top. Printre acestea se numără și mărci cunoscute și foarte populare (Mango, Vero Moda), mărci sport (Adidas, Adidas Originals, Nike, New Balance), mărci de jeans (Levi’s, Lee, Wrangler), precum și mărci medium high (Pepe Jeans, Marc O’Polo, Diesel, Lacoste, Tommy Hilfiger, DKNY).

În concluzie, soția mea și cei care doresc să caute cadouri pe site, pot găsi multe produse utile și plăcute indiferent de preferințe, model sport-casual, ori pur și simplu pentru a ne simți bine în ceea ce purtăm. Se pot găsi o multitudine de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii precum: portofele bărbați, ceasuri bărbați, pantaloni bărbați, cămăși bărbați, geci bărbați, lenjerie bărbați, pulovere bărbați, tricouri bărbați dar și cămăși damă, încălțăminte damă, salopete damă, rochii damă, rucsac damă, ceasuri damă, pulovere damă, lenjerie damă, cizme damă, pantaloni damă. 

Articolul a fost scris pentru SuperBlog 2020.

miercuri, 25 noiembrie 2020

Vai de pielea mea!

 

Săgeata ratează cerbul care aleargă, dispărând în pădurea de după colină. Bărbatul se grăbește spre lac. Dacă vânatul a scăpat, ultima sanșă pentru o cină îndestulătoare rămâne peștele. Își ia toiagul pe care-l agită deasupra umărului și țintește o piatră din apă. Dar nu era o piatră, era un somn imens!

Bărbatul ia peștele din toiag și se deplasează spre munte. Ajunge cu greula destinație, cu puțin înainte de apusul soarelui. Intră în colibă și lasă pielea de animal care ține loc de ușă,  să se închidă. Își duce mâna la frunte și oftează. Se întinde pe o pătură.

Femeia ia peștele și lovește două pietre care produc scântei. Focul izbucnește și peștele este pus la prăjit. Un copil doarme în coșuleț.

Femeia se apropie de un alt coș și scoate mai multe frunze, printre care și urzică. Le prepară într-un vas făcut din pământ și le amestecă cu apă. După 10 minute de preparat se apropie de bărbat și începe să-i maseze pielea cu produsul obținut în vas. El se simte mai bine, mai relaxat, atât din cauza masajului cât și datorită mirosului de pește prăjit.

 ......................................................................................

Un soldat se apropie încet de copac. Își scoate sabia și se năpustește asupra grămezii de verdeață. Se pune în genunchi și începe să împingă lama sabiei în frunze. Nu era nimic acolo. Soldatul se ridică și pleacă. Comandantul său îl cheamă prin sunetul trompetei.

Câmpul se eliberează. După cinci minute, din grămada de verdeață, apare un cap ciufulit. Iese un bărbat care trage de o femeie ca să-l urmeze. Se deplasează încet, apoi se opresc. Bărbatul sângerează. Femeia vede o linie sângerie pe piciorul bărbatului, semn că pielea era crăpată..

Bărbatul se așează iar femeia coboară spre râu și revine cu un amestec de frunze și porumb.  

 ..........................................................................................

Bărbatul revine acasă după o zi de muncă obositoare. Intră în casă și-și strigă familia. Apare copilul cu un turban pe cap. Bărbatul privește mirat și se lasă îmbrățișat de prichindel. Merge în dormitor, deschide ușa și se sperie. Prichindelul râde la auzul țipătului iar femeia se întoarce cu privirea spre soțul ei.

Bărbatul își revine după ce bea un pahar cu apă rece de la fântână. Își bagă capul în găleată și revine spre casă. Soția lui îl privește mirată, din spatele unor castraveți rotunzi, care-i acopereau tâmplele. Pe fața ei se întindea un preparat verde, care fusese obținut dintr-un amestec de frunze și legume, amestecate într-un castron, aflat pe prispa casei.

Femeia își privea soțul și-l certa în gând, pentru că venise prea repede și nu-și terminase ritualul de înfrumusețare și de hidratare a pielii. Bărbatul mai bea un pahar cu apă și este pregătit să-și îmbrățisese soția-castravete care mirosea ușor a linte.

În bucătărie se prepara o ciorbă din carne de vită. Desertul îl reprezintă fructele, în special murele care conține aproape 4,3 mg/100g conținut de vitamina E.

Femeia știa că printre multiplele beneficii ale vitaminei E este cel de antioxidant, care previne acțiunea distructivă a unor radicali liberi care s-au asociat cu anumite disfuncții și boli precum cele cardiovasculare, oculare, neurologice, inflamatorii orale și procesul de îmbătrânire.

 .............................................................................................

Bărbatul se retrage în dormitor. Este conștient că trebuie să-și găsească o ocupație pentru un timp mai îndelungat. Soția lui s-a dus în baie pentru a-și începe ritualul de înfrumusețare și de relaxare a pielii ei catifelate. El nu era supărat pentru că dacă ea era grijulie cu ea însăși, atunci avea grijă și de comoara ei, adică de el.

Între timp își aduce aminte că soția îl rugase, să pună lângă bagajele cu care urmau să plece a doua zi într-o călătorie și Borseta Minitravel în care se regăseau un deodorant Antiperspirant Gerovital H3 (Fresh 40 ml Gerovital H3 Classic), o pastă de dinţi pentru dinţi sensibili (18 ml AslaMed) și un șampon Argan Plus Jojoba (40 ml Argan Plusun). 


Ce bine ar fi fost ca să existe și varianta "travel" pentru bărbați care să conține componente indispensabile: spumă de ras, loțiune după ras, pasta de dinți și deodorant. Totuși s-ar putea ca această cerință să fie pusă în practică de către Farmec, care este un brand de familiei, recomandat de soția bărbatului, mai ales că de curând a lansat gama Gerovital H3 Classic care duce mai departe moștenirea inovației doamnei profesor-doctor Ana Aslan prin complexul anti-age H3 cu ingrediente moderne, adaptate celor mai noi descoperiri în domeniu. 

În timp ce meditează își freacă ușor bărbia care-l înțeapă. Era clar că trebuia să se bărbierească, motiv pentru care se retrage în grupul sanitar de la capătul apartamentului și apelează la spuma de ras de la brandul recomandat de soție, care este un produs 100% românesc.

Înainte de a se tăia, bărbatul o aude pe soția lui, strigând. Își pune repede un plasture și aleargă spre baie. Femeia era supărată că i se terminase șamponul și avea fața acoperită de spumă. Bărbatul zâmbește și galant, îi oferă un produs similar din dulăpiorul din baie. După ce femeia își termină de clătit părul, bărbatul o ajută să se spele pe spate, spălându-și apoi, mâinile în apa spumantă. Înainte de a părăsi baia, bărbatul subtilizează  deodorantul Antiperspirant Gerovital H3 Passion care-i plăcea la nebunie, pentru că a constatat că aceste produse au fost concepute într-o formulare blândă, de tip emulsie, care respectă atât pielea delicată și oferp o protecție de lungă durată împotriva mirosurilor neplăcute ale transpirației cât și materialele hainelor pe care nu lasă urme.

Femeia a sesizat mișcările bărbatului și zâmbește. El a încercat mai multe produse dar acelea nu s-au ridicat la pretențiile lui. 
După zece minute, bărbatul revine în dormitor unde o găsește pe soția lui care își aplica o cremă hidratantă. El știa de trucurile soției care o făceau să fie frumoasă și apreciată de asemenea, pentru aspectul ei exterior care-i complet perfect inteligența. Ea folosea o cremă compusă din ingredinte de unt shea şi ceară de albine, iar uleiul mineral a fost înlocuit integral cu ulei de soia, nemodificat genetic.

Femeia a aflat de la o colegă de servici, secretul pentru Crema Antirid Nutritivă de Noapte care conține complexul anti-age format din acid hialuronic, vitamina E și Juvinity. Acidul Hialuronic asigură tenului matur nivelul optim de nutriţie şi hidratare, restaurând bariera hidro-lipidică de protecţie, iar vitamina E limitează stresul oxidativ, protejând acidul hialuronic, fibrele de colagen şi elastina. Juvinity întârzie îmbătrânirea metabolică a nucleului celulelor și revigorează replicarea celulară.

Bărbatul zâmbește și este fericit că are alături de el, o soție care cucerește lumea, conform principiului că în spatele unui bărbat de succes, se află o femeie puternică.

Femeia îl privește fericită și zâmbește în sinea, în spatele fiecărei femei puternice se află farmecul ei personal.

 

Articolul a fost scris pentru SuperBlog 2020.

luni, 23 noiembrie 2020

La cumpărături de electrocasnice

 

Ușa magazinului de produse electrocasnice se deschide cu putere și o doamnă impunătoare își trage soțul după ea. Se apropie de zona unde sunt expuse frigiderele și se uită atentă la modelele existente. Soțul ei privește undeva departe și aprobă din cap, tot ceea ce-i spune doamna. O angajată a raionului îi vede puțin nehotărâți și se apropie de ei:

-          Vă pot ajuta?

-          Da – spune doamna. Avem nevoie de un frigider.

-          Clasă energetică A și cu ceva plusuri – spune bărbatul, privind aiurea.

-          Avem frigidere în funcție de dimensiuni și de facilități.

-          Dimensiunea nu este o problemă – spune doamna.

-          Avem frigidere clasice, iar unele speciale cu anumite facilități.

-          Ne trebuie un frigider care să asigure un climat ideal pentru produsele alimentare care se depozitează în ele – spune bărbatul.

-          În regulă. Vă recomand un frigider Toshiba care are ca noutate funcțiile de dezinfectare și sterilizare. Acesta este model GR-RF646WE – le spune vânzătoarea prezentând produsul.

-          Nu înțeleg – spune femeia privind spre soțul ei care se uită la rândul său, spre vânzătoare.

-          Bacteriile pot influența sănătatea noastră prin acțiunile pe care le au asupra alimentelor, motiv pentru care este important să ne protejăm și să folosim ceea ce ne oferă tehnologia care este în continuă dezvoltare.

-          Da... Să mențină prospețimea și gustul natural al alimentelor – gândeste cu voce tare doamna.

-          Avantajele pe care le oferă acest produs pe lângă calitatea japoneză 3 systemTM sunt: Dual Inverter, Plasma Pure, Alloy Cooling, 26 de compartimente și Convert congelator în frigider.

-          Vă rog... mai pe limba noastră. Plasma Pure? – intervine bărbatul tot mai interesat de cele spuse de vânzătoare.

-          Avantajele sistemului Plasma Pure sunt că alimentele se mențin proaspete, gustoase și sănătoase, fără miros. Modulul cu plasmă nu necesită înlocuire comparativ cu cel tradițional de carbon, find în acest caz durabil și convenabil. Frigiderul Pure BIO cu modul de plasmă, produce ioni care neutralizează mirosurile și elimină bacteriile.

-          Am înțeles – spune bărbatul.

-          Aveți și alte produse electrocasnice care dețin aceste funcții? – întreabă doamna

-          Da. S-a lansat noua gamă de mașini de spălat Toshiba care dispun de tehnologia GreatWaves, prin care se protejează hainele în timpul spălării, se obține de asemenea și o economie de energie electrică, de detergent și de timp. – spune vânzătoarea privind spre clienții ei.

-          Dar ce are așa special? – insistă bărbatul văzând că soția lui cedează impulsului de cumpărare/

-          Ca să asigure o igienă corectă și sănătoasă, mașina de spălat folosește o garnitură antibacteriană și de asemenea, permite curățarea tamburului cu apă fierbinte la 90 °C. Aceste două funcții importante au apărut la  modelul CycloneMix.

-          Interesant – spune bărbatul. Le putem achiziționa astăzi?

Doamna privește uimită către soțul care era mai hotărât ca niciodată, în timp ce vânzătoarea se pregătea să întocmească documentele necesare vănzării.

 


duminică, 22 noiembrie 2020

Pătrățel - specialist în medicină și în celule sterm

 

Castravete așteaptă cu ochiul lipt pe vizorul ușii ca prietena lui să plece și aleargă în cameră. Trage masa din dreptul dulapului pe care-l descuie și apare Pătrățel ciufulit și cu un sutien pe cap. Castravete, stânjenit, îl eliberează pe  prietenul său de atacul lenjeriei intime a soției și-l ajută să ia loc pe  fotoliu. Îi oferă un pahar de apă și revine la laptopul său.

-          Super idei legate de ceea ce trebuie să cumpăr, strategic pentru bebe ! - zise fericit Castravete.

-          Mai am și alte idei, dar....

-          Te ascult!

-          Să-mi revin. Trebuie să te ocupi de viitorul bebelușului, un management al timpului, al sănătății, unul ocupațional....-          Păi o să adun bani în fiecare lună și deschid un cont de economii - spune hotărât Castravete.

-          Contează sănătatea, nu banii.

-          Da, trebuie să-mi protejez copilul, dar cu bani poți rezolva multe. Nu?

-          Sora mea a investit în celule sterm.

-          Nu înțeleg? Am auzit ceva dar nu știu de la cine și unde - gândește Castravete. Ce este?

-          O decizie importantă bazată pe informațiile medicale actuale și precise o reprezintă recoltarea la naștere a sângelui de cordon ombilical, țesutului de cordon ombilical sau țesutului placentar și stocarea lor ca sursă de diferite tipuri de celule stem.  Sângele de cordon ombilical per total, este extrem de valoros din punct de vedere medical.

-          Pentru ce sunt bune?

-          Sora mea, mi-a spus că celulele din sânge din cordonul ombilical care pot fi colectate din placentă și stocate pentru o utilizare viitoare în băncile de sânge sunt valoroase pentru terapii celulare sau transplant de celule stem din sânge. Din cercetări s-a constata că celulele de sânge din cordonul ombilical pot ajuta la reducerea inflamației și la repararea unor zone cerebrale deteriorate.

-          Interesant. Vorbești ca un doctor. Dă-mi amănunte, dar mai rar ca să le pot nota - spune Castravete.

-          În studiile medicale se utilizează termenul „cord blood” adică sânge ombilical. Și dacă o să ai mai mulți copii, sanșele pentru menținerea sănătății lor crește.

-          Cum așa? - se miră Castravete. Este ca la donarea de sânge?

-          Am citi despre un caz a doi frați. Decizia părinților de a recolta și a stoca sângele ombilical al fiicei lor a fost salvatoare și pentru primul lor copil, un băiețel de 6 ani. Acesta a fost diagnosticat cu talasemie majoră, care este o afecțiune cu transmitere ereditară, caracterizată prin anemie severă care necesită administrare cronică de transfuzii de concentrat eritrocitar pe toată durata vieții.

-          Abia pot spune cuvintele dar să le mai și înțeleg - zice Castravete. Dar continuă că este interesant!

-          Cu toate că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește tratamentul, singura modalitate terapeutică de vindecare a rămas cea asigurată de transplantul alogeneic de celule stem hematopoietice, de la un donator compatibil imunologic sănătos. Astfel s-a efectuat transplantul alogeneic  fraternal de celule stem din sângele ombilical  iar băiatul s-a vindecat.

-          Da, eu știam de termenul „celule stem” că face referire la tipul de celule stem ca ceva legat de suplimente alimentare... Uite aici multe informații dar am și eu dreptate. Sunt clinici multe care fac aceste recoltări dar nu la bebe...

-          Vezi că sunt mult știri false, fake news. Dă o simplă căutare dup fake stem cell claims cosmetics și vezi ce găsești.

-          Da... atâtea informații că nu înțelegi nimic. Unii spun că nu e folositor, alții susțin că s-au salvat vieții... Uite am găsit și povestea spusă de tine, deci e real. Uite un fapt interesant.

-          Care? - se interesează Pătrățel ca un elev tocilar care a ratat un subiect.

-          Conform cercetărilor, placenta umană a fost un ingredient în unele medicamente tradiționale chinezești, folosit din vechime pentru a trata risipa boli, infertilitate, impotență și alte afecțiuni.

-          Păi vezi că am dreptate! - se laudă Pătrățel.

-          O concluzie pentru mine este că în lipsa recoltării la naștere a produselor biologice disponibile, o sursă importantă de sănătate se pierde!

-          La naștere sunt mai multe surse disponibile pentru recoltare la naștere care nu reprezintă riscuri pentru mamă și bebeluș. Pentru depozitare, se achită anual o sumă de bani care însă înseamnă sănătate, prevenție.

-          Oare ce tipuri de celule stem sunt? Am găsit informațiile: celule stem hematopoietice din sângele ombilical, celule stem mezenchimale din țesutul de cordon ombilical și țesutul placentar, celule stem hematopoietice din sângele din placentă, respectiv țesutul placentar, celule stem endoteliale din placentă. 

-          Ai devenit interesat!

-          Da. Uite avem și în Romănia. Am găsit probe utilizate în România efectuate la Institutul Clinic Fundeni de către Cord Blood Center.-          Așa este. Trebuie să ții cont că un depozit de celule stem care conține sânge și țesut din cordonul ombilical devine mai valoros în fiecare an, fiind o investiții pentru generații. Ele se testează continuu și pot oferi în curând multe alte beneficii - continuă Pătrățel și apoi tace, terminându-și informațiile

-           Nu apare nici o respingere de grefă, cel mai avantajos lucru pentru medicina regenerativă văd că apare într-un studiu de specialitate - spune Castravete care este atras de idee și uită motivul întâlnirii cu prietenul său.Pătrățel stă gânditor iar Castravete studiază intens. Se aude ușa de la intrare, iar Castravete privește spre dulap, dar Pătrățel este mai rapid și iese pe balcon.

-          Eu te las să-ți surprinzi soția cu informațiile primite, iar eu fug acasă. Ce bine că mi-am dat seama că stai la parter!

 

Acest articol a fost scris pentru SuperBlog 2020.

 

sâmbătă, 21 noiembrie 2020

Pătrățel și pregătirile pentru apariția unui bebeluș

 

Pătrățel se apropie de vitrina magazinului și privește în interior. După câteva minute de studiu, o pornește pe alee și aude o voce familiară:

-          Salut, Pătrățel!

-          Salut, Castravete! Ce mai faci?

-          Bine. Aștept un copil.

-          A... Când vine, te las! Unde mergeți?

-          Nu-l aștept acum, ci peste câteva luni.

-          Adică... A! O să fii tată?

-          Da. Prietena mea este gravidă și vrea o strategie de viitor.

-          Păi nu aveți? Vine copilul!

-          Da, dar ea vrea să stabilim pașii pentru ceea ce trebuie să facem. Strategii de management al părinților. De aceea umblu ca să caut diferite lucruri necesare, oferte. Cine se pregătește din timp...

-          ... iluzii își face!

-          Pătrățel, tot așa haios ai rămas. Apropo, ce mai face vecina care s-a mutat în locul meu? Te-a luat sub aripa ei?

-          E... lasă, să vorbim de altele. Te ajut eu cu idei și sfaturi pentru managementul situațiilor de criză în cazul apariției unui copil!

-          Ai copil Pătrățel?

-          Nu... eu nu, dar am nepoți și m-am ocupat intens de ei.

-          Perfect! Hai pe la mine să discutăm. Mâine, când soția mea nu este acasă.

-          Da. Vin.... O să fii cel mai pregătit tată!

După despărțire, Pătrățel pornește gânditor spre casă și intră în primul magazin de haine și jucării pentru copii, dar iese în grabă, după doar două minute:

- Brr... greu este... trebuie să fie o soluție mai ușoară. Numai femei pe acolo.... Se uitau la mine, unele chiar erau pregătite să-mi de-a sfaturi! Văleo....

 

Abia apucă să apese soneria, că ușa se deschide iar Castravete îl trage în apartament pe Pătrățel.

-          Hai să nu ne vadă vecinii! Cine știe ce zic....

-          Sau cui zic ... - zâmbește Pătrățel. Ce și cui....

-          Hai! Ce idei ai?

-          Păi, de ce să umbli de nebun prin oraș după magazine fizice cât poți găsi tot ceea ce vrei la un magazin virtual?

-          M-am gândit și eu la asta, dar sunt multe și nu știi ce cauți, ce găsești, ce cumperi.... de unde ce produs ai luat....

-          BeKid este unul dintre cei mai importanți furnizori din România de produse pentru copii. Magazinul online conține peste 60.000 de produse, alese după calitate și siguranță.

-          Te cred, dar există și probleme de comunicare cu asemenea magazine online.

-          Acest magazin virtual se diferențiază de alte magazine de profil prin livrare rapidă, prin calitatea produselor, prin selecția și diversitatea de produse. Iar ceea ce este cel mai important, angajații de la serviciul de clienți cunosc foarte bine produsele, oferă informații detaliate, păstrează confidențialitatea și asigură securitatea.

-          Pe bune ?

-          Da, uită-te pe review-uri clienților. 

-          Mda - zice Castravete în timp ce caută situl. Bani să fie, reali nu virtuali.

-          De ce?

-          Eu am o afacere cu Bitcoin, o să-ți povestesc eu cu altă ocazie.

-          Atunci este perfect, pentru că este primul magazin online de profil care acceptă plata produselor prin Bitcoin și Ethereum, cele mai folosite două monede virtuale din lume.

-          Chiar?

-          Da.

-          Ce fain! Singura problemă va fi legată de căutarea produselor.

-          Nu este greu, pentru că de asemenea este primul magazin online din România care a introdus căutarea vocală pe site.

-          Chiar?

-          Da.

-          Ce informat ești! Bravo și mulțumesc.

-          Pentru început trebuie să iei scutece, produse de igienă,  haine și un pătuț.

-          Da.

-          Va fi băiat sau fată?

-          Nu se poate observa bine pentru că am înțeles cu nu are o poziție clară... Este năzdrăvan ca și mine!

-          Am înțeles. Oricum, sora mea se pregătise pentru o fetiță și s-a trezit cu un băiat! Haha! Îți dai seama că a trebuit să schimbe totul din roz în albastru! - spuse amuzat Pătrățel.

-          Da, puțin cam neplăcut.... - gândește Castravete.

-          Întâi trebuie să amenajezi camera copilului.

-          Da, dar ce culoare să vopsesc? 


-          O culoare caldă și cu figurine. Apoi cumperi un pătuț de lemn, lenjerie de pat și nu uita de pernuță. Alege ceva vesel precum perna plusata de la 4moms, delicată la atingere. Uite pe site, ce detaliază la caracteristici: suport adițional pentru nou-născuți, cu două fețe interschimbabile și ceea ce este cel mai important, se poate spăla în mașina de spălat. Când crește, îi iei o pernă cu maimuțoi, că le plac copiilor și sunt veseli.


-          Da... da... și cărucior.

-          Căruciorul îl cumperi după ce vine acasă. Magazinul livrează rapid produsele și atunci îți poți alege culoarea și modelul preferat. Uite aici o lista cu patuturi pentru copii de pe site-ul BeKid.


        -          Interesant. Uite patuturi din lemn de la BabyNeeds.

-          Vezi că găsești tot ceea ce vrei?

-          Da!

-          Să nu uiți de jucării. Cum apare copilul, imediat faci comanda de jucării. Să iei și dintre cele pe care le roade, atunci când îi cresc dinții.

-          Da... da...

-          Apoi cumperi un scaun pentru mașină, când plecați la plimbare. Neapărat să te gândești la un premergător. Când vezi că prinde viteză cu premergătorul, categoric este momentul pentru o plimbare în natură cu tricicleta.

-          Da, totul se face în ritm gradual.

-          Pas cu pas!

-          Are și produse pentru mămici! - se bucură Castravete.

-          Da. Pentru gravide și mămici, articole care le ajută să treacă peste momentele dificile din timpul și de după sarcină.

-          Super! Ești doctor în copii! De ce nu te apuci și tu de treabă? - întreabă Castravete.

-          Toate la timpul lor. Ușor și cu grijă, sănătoși să fim, că le rezolvăm pe toate.

-          Da...

Nu apucă să mai zică ceva Castravete, căci se aude ușa de la intrare. Acesta se ridică repede de pe scaun, îl trage pe Pătrățel spre dulap, deschide ușa și-l împinge înăuntru:

-          Rămăi acolo până iese soția mea. Să nu se sperie că cine știe ce face!

Pătrățel rămâne uimit și aude cheia răsucindu-se pentru a închide ușa dulapului. Între timp, o masă este trasă și lipită de ușă, pentru a împiedică orice posibilitate de acces la dulap. Castravete închide laptopul și se pregătește să-și uimească soția cu informațiile pe care le asimilase, lăudându-se că este o persoană bine informată și deține mereu soluțiile salvatoare, adică este un tată bun, nu un bărbat cu minte de copil, cum îi spunea uneori soția lui. 

Acest articol a fost scris pentru SuperBlog 2020.