cluc24

vineri, 1 noiembrie 2019

Omul între democrație și rațiune


Oamenii sunt supuși mai multor presiuni fizice și psihice în timpul călătoriei lor prin viață. Omul se diferențiază de celelalte ființe prin capacitatea acestuia de a gândi, de a raționaliza, proces în urma căreia poate percepe binele de rău. Omul рoatе intui doar рrin concерtеlе gândirii şi a raţiunii, a concерtеlor ехistеnţеi umanе. Omul sе dеosеbеştе dе altе fiinţе tocmai рrin faрtul că gândеştе: „cugеt, dеci ехist” adică “Cogito еrgo sum” conform filozofului Dеscartеs.
Democrația înseamnă un mod de conducere prin intermediul voinței poporului, a comunității. Etimologia cuvântului democrație vine din limba greacă unde demos înseamnă popor iar kratos semnifică putere, deci împreună determină puterea poporului.
România a avut o istorie zbuciumată, fiindu-i interzise de-a lungul anilor anumite drepturi fundamentale ale oamenilor. În prezent prin dreptul la vot, referendum și opțiunea de a putea realiza petiții online, românii au intrat în lumea liberă dar și logică a existenței umane. Dreptul la vot a existat și în trecut dar era doar o simplă formalitate într-o lume unde totul era decis la nivel înalt.
Democrația trebuie înțeleasă corect, prin rațiune. Democrația nu înseamnă libertate totală care uneori trece dincolo de bunul simț. Nu înseamnă că prin libertate, oamenii își câștigă dreptul de a face chiar tot ceea ce vor, trecând peste barierele bunului simț. Deșeurile menajere sau mucurile de țigări nu au „libertatea” de a fi aruncate pe jos, și nu în coșurile de gunoi special amenajate, pentru că aceste gesturi sfidează bunul simț și libertatea de a avea curățenie în cadrul comunității.


De aproape trei decenii, România trăieşte experienţa democraţiei, afându-se în faţa unor multiple provocări de ordin social şi politic. Una dintre cele mai importante probleme este cea a comunicării bilaterale dintre sfera politică şi societatea civilă. La nivel teoretic, însă, statul român şi-a structurat în timp diverse mecanisme de dialog social şi negociere politică, tocmai în speranţa soluţionării acestei probleme.
În timp, noţiunea de implicare civică şi profilul persoanei active şi implicate în viaţa publică au căpătat noi valenţe, dezvoltându-se odată cu societatea şi condiţiile socio-umane şi politice apărute. Cu alte cuvinte, implicarea civică s-a transformat treptat într-un rol din ce în ce mai important şi atribuit din ce în ce mai frecvent sectorului tânăr al societăţii-tinerii. Acest rol, privit în sens abstract, este datorat nevoii de identificare a valorilor sociale aflate în continuă schimbare, precum şi nevoia de a primi feed-back  din partea unor grupuri sociale avizate, şi care, uneori, preiau funcţia de formatori şi lideri de opinie. Acest rol se aseamănă cu cel de intermediar cultural, caracterizat de  suită de activităţi desfăşurate continuu de antropologii practicieni.
Societatea civilă are un rol important în viaţa politică. Societatea civilă a fost descrisă de mulţi cercetători ca un fenomen care stă la baza dezvoltării societăţii. Fără societate civilă, politicul ar avea un drum deschis doar spre propriile nevoi, însă prin intervenţia societăţii civile, se acordă o plus valoare societăţii omeneşti şi a implicări omului în viaţa şi destinul unei naţiuni.


O democrație adevărată nu poate exista fără o logică a rațiunii. Tinerii sunt influenţaţi în deciziile lor de stările sufleteşti prin care trec. În perioade anilor de liceu, acestia şi-au format anumite păreri, idei, care pe timpul facultăţii sunt consolidate sau, uneori după caz, schimbate radical. Afectivitatea acestora este influenţată de realitatea din jur, cea pe care o redescoperă la fiecare pas.
Indiferent de problemele care apar în activităţile sociale, politice, nu trebuie doar căutaţi vinovaţii, trebuie oferite soluţii şi să se intervină ca problemele care au apărut odată, să nu mai reapară.  Totul depinde de oameni, pentru că toate se realizează pentru oameni.
Deşi sunt mai multe aspecte negative referitoare la sectorul nonprofit, aceste organizaţii nonprofit continuă să fie o importantă forţă în sfera publică. Aceste organizaţii au şansa de a deveni parteneri ai instituţiilor administrative. La noi în ţară, acest sector administrativ, nu este la nivelul altor state dezvoltate din Europa Occidentală, America, dar chiar în lipsa unei tradiţii puternice în acest sens, se prevăd oportunităţi pentru dezvoltarea acestuia precum şi a societăţii civile.
Dacă se realizează schimbarea cadrului legal şi o revizuire a mentalităţilor şi atitudinilor comunităţii în general, precum şi oamenilor în special, faţă de activităţile acestora şi de noţiunile de voluntariat şi participare publică, societatea ar progresa în mod continuu.


Intеlеctul sе caractеrizеază рrin logica gândirii carе еstе рasul carе îndrumă реrsoana în rеalizarеa a ceea cе-şi рroрunе.
Fără logica gândirii, fără o gimnastică a intеlеctului, omul nu ar рutеa să sе dеzvoltе, să sе rеalizеzе. Fără gândirе, omul nu ar fi ajuns astăzi, acolo undе sе află.
Μai mulţi filozofi, au рrеzеntat din difеritе реrsреctivе una din рriciрiilе raţiunii ехistеnţialе, logica gândirii. Тoatе реrsoanеlе, folosеsc cееa cе filozofii cеrcеtеază, dar oamеnii în gеnеral nu sе gândеsc la acеstе lucruri, doar sе folosеsc dе еlе, реntru рroрria lor ехistеnţă şi comunitatеa în carе trăiеsc.
Intuiţia nu еstе o aрariţiе întâmрlătoarе, acеasta fiind o translaţiе a gândirii logicе carе рrin cunoaştеrеa aрriori ducе la condiţiilе şi concluziilе afеrеntе. Omul nu gândеştе idеntic în situaţii similarе, fiind sub imрulsul anumitor реrcерţii, unităţi transcеdеntalе influеnţatе dе stări, subiеctivе sau obiеctivе alе unităţii conştiinţеi.
La începuturile existenței României democratice, mai multe personalități și națiuni au oferit donații pentru ca țara noastră să aibă un parcurs mai ușor. Noi suntem cei care am moștenit o țară bogată, cu potențial și trebuie să o păstrăm intactă pentru generațiile viitoare. Acțiunile trebuie sintetizate și trebuie astfel acreditată adevărată față a societății în acțiune.
În România de azi, instituțiile guvernamentale pot avea derapaje, iar societatea civilă trebuie să interacționeze cu acestea prin intermediul platformelor de specialitate, a mitingurilor de protest sau de susținere a anumitor principii.


În prezent, România are o mare problemă cu defrișările pădurilor care produc urmări grave. În fiecare iarnă, când ninge abundent sunt probleme cu mormanele de zăpezi care la apariția soarelui se transformă în stare lichidă, producând inundații. Pădurile au fost străjerii oamenilor în calea viiturilor, absorbind apa și fiind adevărate baraje naturale în calea dezastrelor.
 De asemenea, pădurile adăpostesc diverse specii care trăiesc pe pământ și ajută la încetinirea încălzirii globale, prin stocarea şi reținerea carbonului, Aceste păduri sunt depozite globale importante în carbon, ce au un rol fundamental în influenţarea climei Pământului. Prin intermediul plantelor şi al solurilor din păduri conducse reface ciclul global al carbonului printr-o reţinere a dioxidului de carbon în cadrul procesului de fotosinteză şi eliberarea acestuia în respiraţie. Această reţinere de carbon prin intermediul fotosintezei descreşte în momentul în care copacii îmbătrânesc, dar majoritatea pădurilor ajunse la maturitate continuă să reţină carbonul în interiorul solului.
Prin această metodă a măsurilor de utilizare a solului există posibilitatea reducerii  emisiile de carbon din emisiile de combustibilii fosili.
Într-o luptă comună a mass-media și societatea civilă s-au realizat mai multe acțiuni și petiții online pentru salvarea pădurilor .
Aceasta bătălie împotriva unor mentalități și a unor dorințe nesăbuite de a face bani, pentru anumite persoane influente va avea mai multe episoade pentru că întotdeauna vor fi oameni cu funcții care vor pune mai presus de toate, propria lor prosperitate.


Voi ce idei aveți pentru ca să ne susținem ideile și să demonstrăm că democrația nu este doar un drept, ci o necesitate într-o societate civilizată și liberă.

Democracy Mania este o platformă care militează pentru implicarea cetățenilor în viața comunității. Ei pot lua atitudine prin semnarea petițiilor menite să dezbată probleme de actualitate, să voteze în cadrul referendumurilor sau să dezbată pe forum teme de real interes.
Acest articol a fost scris pentru SuperBlog 2019.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu